ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดโครงการวันรพี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องประชุม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดโครงการวันรพี     ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย           ณ ห้องประชุม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช
                เมื่อวันที่  ๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดโครงการวันรพี   ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐  กิจกรรมการแข่งขันตอบ ปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องประชุม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมี  นายวิริยะ  วัชรนพวิภา          ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช         นายปรินทร อ่อนน้อม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช  และนางสาววีณา  อัครโชติกวณิชย์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการแข่งขันมีโรงเรียนส่งทีมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันรวม ๒๐ โรงเรียน / ทีม มีผลการแข่งขันดังนี้  รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์


เอกสารแนบ