ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนายวิริยะ วัชรนพวิภา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่ และเจ้าพนักงานตำรวจศาล จัดงานเลี้ยงอำลา และมอบของที่ระลึกแก่นางสาวจงรักษ์ ฮั่วเจียม เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการในปี ๒๕๖๐และในการนี้นายวิริยะ วัชรนพวิภา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กล่าว มุทิตาจิตเนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ

  เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนายวิริยะ  วัชรนพวิภา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา  ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่ และเจ้าพนักงานตำรวจศาล จัดงานเลี้ยงอำลา และมอบของที่ระลึกแก่นางสาวจงรักษ์  ฮั่วเจียม เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการในปี ๒๕๖๐และในการนี้นายวิริยะ วัชรนพวิภา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้กล่าว    มุทิตาจิตเนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ
  เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนายวิริยะ  วัชรนพวิภา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา  ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่ และเจ้าพนักงานตำรวจศาล จัดงานเลี้ยงอำลา และมอบของที่ระลึกแก่นางสาวจงรักษ์  ฮั่วเจียม  เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการในปี ๒๕๖๐ และในการนี้นายวิริยะ วัชรนพวิภา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้กล่าว มุทิตาจิตเนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ


เอกสารแนบ