ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดโครงการ “เสริมสร้างทักษะการประกอบอาชีพเขียนลายเสื้อยืด แก่เด็กและเยาวชนตามมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา ประจำปี ๒๕๖๐” ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ทักษะอาชีพการเขียนลายเสื้อยืดให้เด็กและเยาวชนนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้และต่อยอดความรู้เดิม ให้เกิดการพัฒนาอาชีพ สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อลดปัญหาการว่างงานและไม่ให้ไปกระทำความผิดซ้ำ โดยมีเด็กและเยาวชนที่ศาลมีคำสั่งให้ใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๒ คน

เมื่อวันที่  ๘  กันยายน  ๒๕๖๐  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดโครงการ “เสริมสร้างทักษะการประกอบอาชีพเขียนลายเสื้อยืด แก่เด็กและเยาวชนตามมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา ประจำปี ๒๕๖๐” ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ทักษะอาชีพการเขียนลายเสื้อยืดให้เด็กและเยาวชนนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้และต่อยอดความรู้เดิม ให้เกิดการพัฒนาอาชีพ สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  เพื่อลดปัญหาการว่างงานและไม่ให้ไปกระทำความผิดซ้ำ  โดยมีเด็กและเยาวชนที่ศาลมีคำสั่งให้ใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๒ คน
  เมื่อวันที่  ๘  กันยายน  ๒๕๖๐  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดโครงการ “เสริมสร้างทักษะการประกอบอาชีพเขียนลายเสื้อยืด แก่เด็กและเยาวชนตามมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา ประจำปี ๒๕๖๐” ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ทักษะอาชีพการเขียนลายเสื้อยืดให้เด็กและเยาวชนนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้และต่อยอดความรู้เดิม ให้เกิดการพัฒนาอาชีพ สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  เพื่อลดปัญหาการว่างงานและไม่ให้ไปกระทำความผิดซ้ำ  โดยมีเด็กและเยาวชนที่ศาลมีคำสั่งให้ใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๒ คน


เอกสารแนบ