ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ นายวิริยะ วัชรนพวิภา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยในการนี้ได้รับเกียรติจากนางสุพัตรา สืบสม อนันตพงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช นายบุญธรรม วิเศษลา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ และผู้พิพากษา ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการดังกล่าวซึ่งประกอบด้วยผู้นำชุมชน และอสม.ประจำหมู่บ้าน จำนวนทั้งสิ้น ๗๙ คน

เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐  นายวิริยะ  วัชรนพวิภา  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลบางจาก  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช   โดยในการนี้ได้รับเกียรติจากนางสุพัตรา สืบสม อนันตพงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช นายบุญธรรม วิเศษลา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ และผู้พิพากษา ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการดังกล่าวซึ่งประกอบด้วยผู้นำชุมชน และอสม.ประจำหมู่บ้าน จำนวนทั้งสิ้น ๗๙ คน
  เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐  นายวิริยะ  วัชรนพวิภา  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลบางจาก  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช   โดยในการนี้ได้รับเกียรติจากนางสุพัตรา สืบสม อนันตพงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช นายบุญธรรม วิเศษลา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ และผู้พิพากษา ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการดังกล่าวซึ่งประกอบด้วยผู้นำชุมชน และอสม.ประจำหมู่บ้าน จำนวนทั้งสิ้น ๗๙ คน


เอกสารแนบ