ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


         ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
 ชื่อโครงการ   จ้างเหมาบริการในการสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกนเป็นรายบุคคล ในตำแหน่งนิติกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      


เอกสารแนบ