ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมโครงการจังหวัดอำเภอเคลื่อนที่ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมโครงการจังหวัดอำเภอเคลื่อนที่ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช
    เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๓๐ นายถานันทร์ จันทร์ธาดารัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้นางสาวราตรี  โชติชาติ  นิติกรชำนาญการ นายอรรถพล  บุญรัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้ไปดำเนินงานตามโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายสู่ชุมชน ร่วมกับโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนของจังหวัดนครศรีธรรมราช  ณ โรงเรียนขนอมพิทยา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลขนอม อำเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช


เอกสารแนบ