ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมโครงการจังหวัดอำเภอเคลื่อนที่ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมโครงการจังหวัดอำเภอเคลื่อนที่ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช
   เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๓๐ นายถานันทร์ จันทร์ธาดารัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้นางสาวราตรี  โชติชาติ  นิติกรชำนาญการ  และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้ไปดำเนินงานตามโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายสู่ชุมชน ร่วมกับโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนของจังหวัดนครศรีธรรมราช  ณ เกล็ดแรด หมู่ที่ ๑๐ ตำบล   สี่ขีด อำเภอสิชล     จังหวัดนครศรีธรรมราช 


เอกสารแนบ