ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมโครงการจังหวัดอำเภอเคลื่อนที่ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมโครงการจังหวัดอำเภอเคลื่อนที่ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช
     เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๓๐ นายถานันทร์ จันทร์ธาดารัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้นางสาวราตรี  โชติชาติ  นิติกรชำนาญการ  และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้ไปดำเนินงานตามโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายสู่ชุมชน ร่วมกับโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนของจังหวัดนครศรีธรรมราช  ณ โรงเรียนเคียงศิริ หมู่ที่ ๖ ตำบล       นาเหรง อำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 


เอกสารแนบ